Scroll

Izdavanje probne vozačke dozvoleLicu koje ispunjava sve uslove za upravljanje vozilom B kategorije, a nije navršilo 18 godina života izdaće se probna vozačka dozvola kad navrši 17 godina, sa rokom važenja od jedne godine. Probna vozačka dozvola će se izdati i licu koje je navršilo 18 godina a koje prvi put stiče pravo na upravljanje motornim vozilima B kategorije..Zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole podnosi se nadležnoj teritorijalnoj organizacionoj jedinici MUP-a, na čijem području lice kome se izdaje probna vozačka dozvola ima prebivalište. Zahtev se može podneti i po mestu boravka ako podnosilac (zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga) boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca.


    

Uz zahtev treba priložiti:


 • uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima B kategorije (lekarsko uverenje) koje nije starije od šest meseci;
 • uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima B kategorije;
 • potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći (dokaz će se prilagati kada se steknu uslovi iz čl. 241. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima «Sl.glasnik R Srbije» br.41/09);
 • važeću ličnu kartu na uvid;
 • dve fotografije veličine 50 x 50 mm, koje nisu starije od šest meseci;
    

Dokaz o plaćenoj:


    

Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu.


Izdavanje vozačke dozvole nakon izdavanja probne dozvole    

Uz zahtev treba priložiti:


 • probnu vozačku dozvolu;
 • potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći (dokaz treba priložiti ako nije priložen prilikom podnošenja zahteva za izdavanje probne vozačke dozvole);
 • važeću ličnu kartu na uvid;
    

Dokaz o plaćenoj:


    

Ako se traži izdavanje vozačke dozvole po hitnom postupku, uz zahtev treba priložiti dokaze koji upućuju na hitnost (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložno službeno putovanje ili drugi opravdani razlozi).


    

Uz zahtev se može priložiti jedna fotografija veličine 50 x 50 mm (koja nije starija od šest meseci).


    

Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu, osim dokaza koji su organu dostupni u elektronskom obliku.

    

Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje se na rok od 10 godina ili na kraći rok, na osnovu nalaza i mišljenja iz uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.


    

Auto škola Koral preporučuje vađenje lekarskog i obuku i polaganje prve pomoći u Higijenskom zavodu (treći sprat).


Auto Skole Novi Sad Auto Skole Novi Sad

Polaganje od samo 1.264,00 din mesečno!!!
Pozovite nas 021/402-349

Lekarsko uverenje i prvu pomoć možete uraditi preko naše auto škole po povoljnim cenama!

Koraci do vozačke dozvole:

 • Teorijska nastava
 • Terijski ispit
 • Lekarsko uverenje
 • Praktična obuka
 • Prva pomoć
 • Praktični ispit